Nägemata eesti 2022 REEGLID

Siin on kirjas sarja "Nägemata Eesti" üldised reeglid.  Konkreetse etapi täpsustused on esitatud etapi veebilehel. 

1. Üldinfo sarja kohta

Kõik osavõistlused peetakse korraldaja poolt kehtestatud reeglite kohaselt.

Võistlusklassid:
Üritustel võib võistlusklasse olla rohkem, aga karikasarja arvestust peetakse kahes võistlusklassis:

ASFALT – kontrollpunktid on paigutatud selliselt, et enamuses on võimalik neid leida,
kasutades tolmuvaba kattega teid.

KRUUS – kontrollpunktid asetsevad enamuses kruusakattega teede läheduses (ei soovita bike-dele).

Karikasarja punktiarvestus:

  1. Võistlejale antakse karikasarja punkte vastavalt osavõistlusel saavutatud kohale. Esimene koht – 1 punkt, teine koht 2 punkti jne.
  2. Ühel või mitmel osavõistlusel mitte osalenud võistlejale lisatakse punktidena antud võistlusklassis aastas osalenute arv pluss 1 punkt.
  3. Karikasarja võitja on võistleja, kes kogub kõige vähem punkte. Võrdsete punktide korral annab paremuse viimase osavõistluse parem tulemus.

Karikasarja arvestusse lähevad kõik etapid miinus kaks etappi, nõrgimate etapide tulemused.
Karikasarja võitja on võistleja, kes kogub kõige vähem punkte. Võrdsete punktide korral annab paremuse viimase osaletudosavõistluse parem tulemus.

Karikasarja autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse karikatega.
Korraldajad ja sponsorid võivad välja panna lisa- või eriauhindasid.
Karikasarja võitjaid autasustatakse 25. septembril Mulgi Madinal.

2. Aeg ja koht
2.1. Vastavalt etapi korraldaja poolt avaldatud infole sarja veebilehel.
2.2. Start ja finiš vastavalt etapi korraldaja poolt avaldatud infole sarja veebilehel.
2.3. Rajameistrid on toodud etapi korraldaja poolt avaldatud sarja veebilehel.

3. Ajakava
Esitatakse etapi korraldaja poolt sarja veebilehel.

4. Võistluse kirjeldus
4.1. Orienteerumine toimub kahes klassis – asfalt (ASF) ja kruus (KRU).
4.2. Põhidokumendiks on rajakaart (RK).
4.3. RK-l on märgitud kontrollpunktid (KP) ringiga. Punkt asub ringi keskel.
4.4. Punktide registreerimise rakenduseks on „Nutilogi” äpp. Äpi kasutamise juhend on leitav kodulehel nägemataeesti.ee
4.5. Võistleja ülesandeks on:
4.5.1. RK märgitud kohtades registreerida punktis käimine „Nutilogi” äpis märkides (vastates küsimusele vms).
4.5.2. Läbida võimalikult palju KP etteantud kontrollajas.
4.6. Rajal võib olla lisakatseid (võimalikud lisakatsed on märgitud rajakaardile).
4.7. Start - kohtunik annab võistlejatele üle RK peale võistleja stardi registreerimist. Stardi
registreerimiseks tuleb võistlejal „Nutilogi” äpis „start” vajutada ja võistlusaeg läheb käima hetkest, kui kohtunik võistleja stardi kinnitab.
4.8. Finiš - võistleja on orienteerumise lõpetanud, kui ta on jõudnud finiši punkti ja „Nutilogi” äpis vajutanud „finiš”. Orienteerumise finiš suletakse lõplikult kell 20:00.
4.9. Võistlus toimub, kui startijaid on üle 3 võistleja ühes võistlusklassis.
4.10. Telefoni andmeside peab olema kogu võistluse aja sees. Ekraan võib olla väljalülitatud.

5. Kontrollpunkti (KP) registreerimine
5.1. Vajalik nutitelefon (Android 4.1 või uuem/ IOS 8 või uuem).
5.2. Kontrollpunkti läbimist tõendab võistleja punktis viibides „Nutilogi” rakenduses küsimusele vastamisega.
5.2.1. Küsimus võib olla KP-s oleva tuvastatava eseme, märgise vms kohta.
5.2.2 Küsimused on valikvastustega (NÄIDE. Küsimus: Mis täht on kivil? Vastused: A/D/F).
5.2.3. KP saab registreerida maksimaalselt kuni 50 m raadiuses kontrollpunktist.

6. Radade iseloomustus ja kontrollpunktide (KP) tähistus
6.1. Kruus – rada kulgeb valdavalt kruusa- ja pinnasteedel.
6.2. Asfalt – rada kulgeb valdavalt tolmuvabadel teedel.
6.3. KP-d on tähistatud kaardil punase ringiga.
6.4. Orienteeruja tohib liikuda kontrollpunktideni ainult mööda liiklusele avatud teid, kahjustamata loodust ja eraomandit. Teelt kõrvale jääva punkti registreerimiseks tohib looduses liikuda ainult jalgsi. KEELATUD on sõita üle haritava maa (viljapõllud, aiada, kartulipõllud jne), kui ei ole kaardile märgitud teisiti. Nende reeglite eiramise korral kannab osaleja ainuisikuliselt täit vastutust seadustest tuleneval määral.

7. Punktiarvestus
7.1. Punktiarvestus toimub vasatavalt etapi korraldaja poolt avaldatud infole sarja veebilehel.
7.2. Kõik jagamisel tekkivad punktid ümardatakse alla, täisarvuni.
7.3. Lisakatse punktid lisatakse KP punktidele.
7.4.  Kontrollaja ületamine annab karistuspunkte, mille suuruse määrab korraldaja võistluse alguses.
7.5. Võistluse võidab võistleja, kes kogub summaarselt kõige suurema punktisumma (orienteerumise KP punktid + lisakatse punktid – karistuspunktid).
7.6. Võrdse punktisumma kogumisel eelistatakse võistlejat, kelle raja läbimise aeg oli lühem.
7.7. Iga võistleja vastutab enda punktide tõestamise eest (pilt, gps track, konkurendi ausõna vms) ning kontrollib rakenduseset üle või palub korraldajalt abi. Pretensioonide esitamise aeg on kuni üks tund peale finiši sulgemist, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

8. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus
8.1. Lubatud on võistelda kuni kolmerattalise sõidukiga.
8.2. Võistlusratas peab vastama liiklusseadusega kehtestatud nõuetele.
8.3. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid.
8.4. Võistlejal peab olema KP-de registreerimise vahend vastavalt punkt 4.
8.5. Lubatud on kasutada igasuguseid navigatsioonivahendeid.
8.6. Võistlejal on lubatud kaasa võtta kaassõitja (kaardilugeja).
8.7. Iga võistleja peab katkestamisest või muul põhjusel lahkumisest korraldajatele tingimata teada andma esimesel võimalusel. Kontakt rajakaardil leitav.

9. Registreerimine ja osavõtumaks
9.1. Registreerumiseks on vaja teha KAKS liigutust: täita ära regamisankeet, mille leiad kodulehelt vastava etapi alt JA tasuda osavõtutasu. Võistleja on registreeritud juhul, kui mõlemad liigutused on tehtud - tema andmed on näha regamisankeedis ja temanimeline osavõtutasu on laekunud. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu. Kui mõlemad liigutused on tehtud, siis ilmub võistleja nimi ka "hetkel registreerunute" nimekirja kodulehel.
9.2. Registreerudes 3 päva enna üritust alguskuupäeva (tüüpiliselt kolmapäeva kuni kell 23:59), tuleb osavõtu eest tasuda 35€, peale seda 45€.
9.3. Osavõtutasu saab maksta registreerumisankeedil oleva makselingi kaudu või kodulehel toodud pangakontole. Selgitusse lisada: osaleja nimi, kelle eest osavõtutasu on
makstud (Nt Upitaja KRUUS).
9.4. Registreerida saab maksimaalselt kuni 50 võistlejat klassi kohta.

10. Karistused
10.1. Võistluse ajal kohtunike poolt fikseeritud liiklusseaduse rikkumine - diskvalifitseerimine.
10.2. Kiiruse ületamine annab X hulga karistuspunkte (X väärtuse täpsustab osavõistluse korraldaja ürituse veebilehel). Karistupunktide lisamine ja arvutamine toimub automaatselt ilma korraldajapoolse sekkumiseta. Karistuspunkte lisatakse niikaua, kui toimub piirkiiruse ületamine.
10.3. Finiši kontrollaja (võistleja stardist 6 tundi) ületamine annab karistuspunkte, mille arvu määravad etapi korraldajad.
10.4. Kohtunike korralduste mittetäitmine -diskvalifitseerimine.
10.5. Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.

11. Autasustamine
11.1. Autasustatakse ASF ja KRU klassi kolme paremat võistlejat naiste ja meeste arvestuses eraldi.
11.2. Võimalikud on eriauhinnad ning loosiauhinnad.
11.3. Hooaja lõpu loosimisest võtavad osa kõik osalenud, kes on käinud vähemalt kuuel (6) etapil.

12. Kohtunik
12.1. Peakohtunik: vastavalt etapi korraldaja poolt avaldatud infole sarja veebilehel;
12.3. Võimalikud protestid, pretensioonid ja kaebused kuulab ära ning võimalik, et lahendab võistluse peakohtunik/ korraldaja.

NÄGEMATA EESTIT TOETAVAD

motonet.ee
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram